Lục đạo tập - Thanh Biện Luận sư

Thanh Biện Luận sư


Đời Đường, Luận sư Thanh Biện ở Thiên Trúc, hoài bão to lớn, đức cả sâu xa, ngoài thì tỏ rõ pháp phục của tăng già, trong thì mở rộng học thuyết của Long Thụ. Ngài từng lẳng lặng mà nghĩ rằng: 

"Nếu chẳng phải là Từ Thị thành Phật thì ai mà giải quyết được điều nghi hoặc của ta".

Thế rồi liền tụng Tùy tâm Đà-la-ni trước tượng Quán Tự Tại Bồ Tát, chỉ uống không ăn suốt ba năm ròng. Quán Tự Tại Bồ Tát bèn hiện diện sắc thân hỏi Luận sư rằng: "Có chí hướng gì vậy?". Đáp: "Nguyện lưu thân này chờ gặp Từ Thị!". Quán Tự Tại Bồ Tát nói: "Thân người yếu ớt, cuộc đời bấp bênh, nên tu điều thắng thiện, nguyện sinh lên cõi Trời Đỗ Sử Đa để làm lễ yết kiến ngài Từ Thị ở đó thì còn có thể hòng được gặp!".

Luận sư nói: "Chí hướng không thể thay đổi, tâm nguyện chẳng thể là hai".

Bồ tát bèn bảo: "Nếu đã như thế thì nên đến nước Đại An Đạt La ở miền Nam Thiên Trúc, ở phía Nam kinh thành nước đó có một hang đá lớn là chỗ thần Chấp Kim Cương. Hãy chí thành tụng trì Chấp Kim Cương Đà-la-ni thì sẽ được toại nguyện". Thế là Luận sư bèn đến đó tụng niệm. Ba năm sau thần mới hỏi rằng: "Người muốn gì mà siêng năng hăng hái như thế?". Luận sư đáp: "Nguyện lưu thân này để chờ gặp Từ Thị. Quán Tự Tại Bồ Tát chỉ cho tôi đến nơi đây để thỉnh thần đây chăng?". Thần bèn dạy pháp thuật và bảo rằng: "Trong động đá này có cung A Tố Lạc, cứ theo đúng phép mà thỉnh thì vách đá sẽ mở ra. Vách mở thì đi vào trong có thể chờ mà gặp được"

Luận sư hỏi: "Ở trong chỗ tối chẳng nhìn thấy gì thì làm sao mà biết được là Phật dậy?" Thần nói: "Khi nào Từ Thị ra đời thì ta sẽ báo cho". Luận sư vâng lời chỉ giáo, chuyên tinh tụng từ, lại trải ba năm không hề có ý gì khác, rồi niệm thần chú, lấy hạt cả gõ vào vách đá. Thế là vách đá mở toang. Lúc đó đại chúng đông tới hàng trăm, hàng ngàn, hàng vạn đứng xem mãi chẳng chán, quên cả quay về. Luận sư bước vào trong cửa và bảo mọi người rằng: "Tôi từ lâu cầu khấn xin được gặp đức Từ Thị. Nhờ ơn đức thánh khôn thiêng phù hộ này điều đại nguyện thế là đã toại. Vậy xin mời hãy cùng vào gặp Phật".

Mọi người nghe nói đều kinh hãi, không ai dám bước vào cửa và bảo rằng: "Đây là hang của rắn độc"

Chèo kéo mời mọc mãi mới có sáu người cùng theo vào. Luận sư quay lại từ biệt mọi người và cùng những người đi theo ung dung bước vào. Khi vào hết rồi, vách đá khép lại như cũ. Lúc đó mọi người mới oán thán giạn vì câu nói trước đây sai trái.

Nguyên chú:
  1. Truyện này có xuất xứ từ Tây Vực ký đời Đường.
  1. Từ Thị tức là ngài Di Lặc.
  1. Long Thụ tức Long Mãnh

COMMENTS

Name

A Bàng,1,A Dang,1,A la hán,2,A Luyen,1,A Nan,2,A tu la,6,A tu la đạo,3,Aciclovir,1,Âm Tào,1,An ai ly biet kho,1,An ninh mạng,3,An Thế Cao,1,Android,1,Atula,2,Bá Cầu,1,Bách gia,1,Bách thị,1,Bài đề tựa,1,Bài tựa,1,Bank,1,Bank Office,1,Bát Nhã Ba La Mật,1,Bát Nhã Di Già Bạc,1,Benh kho,1,Bình Đẳng Vương,1,Bình Phiên,1,Bo tat,1,Bồ Tát,1,Ca Tỳ La Vệ,1,Càn thát bà,1,Cao Tăng Truyện,1,Câu Chương,1,Câu Đối,6,Cầu Nại Hà,1,Chap Kim Cuong,1,Chi nhánh ngân hàng,1,Chùa Diễn Khánh,1,Chùa Hành Nhạc,1,Chùa Huệ Lâm,1,Chùa Khánh Thọ,1,Chùa Thạch Bích,1,Chùa Tu Tế,1,Chuyen luan ngu dao kinh,1,Cối Kê,1,Công cụ DDOS,1,Country,1,Da la ni,1,Đại dịch,1,Dam Tuan,1,Đặng Thiên Tôn,1,Dao Loi,1,Dao San,1,Đạo vô vi,1,DDOS Tools,1,Đế Thích,2,De Thich Thien,1,Đế Thích Thiên,2,Di Lac,1,Di Lặc,1,Dia nguc,1,Địa ngục,10,Dia nguc dao,6,Địa ngục đạo,4,Dia Tang Vuong Bo Tat,1,Diêm Vương,3,Điền Quốc,1,Đình Hồ,1,Đỗ Nguyện Nam,1,Do tuần,1,Doi Tong,1,Đức phật Thích Ca,2,Đường A tu la,7,Đường Báo Oán,1,Đường địa ngục,2,Duong Nguoi,1,Đường người,1,Dương Thành,1,Dương Thư Nhất,1,Đường trời,4,Fancy Bears,1,Giang An,1,Giang Lang,1,Google Play,1,Hà Đạm Chí,1,Hà Trung,1,Hack,1,Hacker,1,Hacking,2,Hiển mật thượng tọa,1,Hoa Nghiem,1,Hoa Nghiem Kinh,1,Hoà thượng Tại Tham,1,Hoàng Minh Tập,1,Hoằng Tán Đại Sư,1,Hội Linh Sơn,1,Huong Tinh,1,Huyền Trang,1,Hy Thị,1,Kaspersky Lab,1,Khổ,1,Kiều Thi Ca,1,Kim Cương Bát Nhã,1,Kinh,1,Kinh A Hàm,1,Kinh Hoa Nghiem,1,Kinh Khởi Thế,1,Kinh Kim Cương,1,Kinh Luan Van,1,Kinh Nghiep Bao Sai Biet,1,Kinh Pháp Hoa,2,Kinh Phật,2,Kinh sách,12,Kinh trieu vuong minh can,1,La Hầu La,1,Lạc Dương,1,Lang Nha,1,Lao kho,1,Lễ,1,Liên Trì đại sư,1,Linux,1,Linux.DDoS.93,1,Lời tựa,1,Long Vuong,1,Lục đạo,2,Luc Dao Tap,51,Lục đạo tập,62,Lục Nghiệp Khanh,1,Lướt nét,1,Lý Long Tiên,1,Lý Nguyên,1,Ma đầu bà trứ tra,1,Mã độc,2,Mã độc Android,1,Malware,3,Mạnh Tử,1,Na do tha,1,Nan Da,1,Nẻo quỷ thần,6,Network Security,4,Nghiêm Xuân Quảng,1,Nghiệp Thành,1,Ngo Hung,1,Ngu vuong kinh,1,Người,1,Nhà Lương,1,Nhạc,1,Nhan Dao,1,Nhân Đạo,3,Ni Câu Loại,1,Núi Tu Di,1,Oan tang hoi kho,1,Phá Táo Đạo Hòa Thượng,1,Phap cu du kinh,1,Pháp sư,3,Phat,2,Phật,7,Phat Duy Ve,1,Phật học,8,Phat Ty Ba Thi,1,Phúc An,1,Pokemon GO,1,Quả báo,1,Quan Tu Tai Bo Tat,1,Quảng Châu,1,Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh,1,Quỷ,2,Quỷ đầu trâu,1,Quy Diem,1,Quỷ đói,1,Quy Than Dao,2,Quỷ thần đạo,7,Rogue,1,Sa di,1,Sa mon,1,Sa môn,1,Sa môn Hoằng Tán,1,Sát sinh,1,Sáu trần,1,Security,1,Sinh kho,1,So cau bat dac kho,1,Súc sinh,1,Tam Bảo,1,Tam kho,1,Tap su luat,1,Tay phuong,1,Tây Quốc Chí,1,Tay y,1,Te,1,Telfor,1,Thai me,1,Thái thú,1,Thai Thuy,1,Thần,1,Thanh Bien Luan Su,1,Thanh Hóa,1,Thành Hoa Hàn,1,Thành hoàng,1,Thành nhà Hồ,1,Thành Thiện Kiến,1,Thanh Vuong Xa,1,Thập Ác,1,Thập Thiện,1,Thế giới qua ảnh,1,Thi,1,Thi trung,1,Thich Hoang Thien,1,Thiền Châu,1,Thien Dao,4,Thiên Đạo,6,Thien dia ban khoi kinh,1,Thien Kien Luat,1,Thiền sư Thanh Tuần,1,Thien Vuong De Thich,1,Thiếu Thạch,1,Thông Tải,1,Thư,1,Thủ thuật công nghệ,1,Thuận Đức,1,Thuật ngôn,1,Thuoc,1,Tính Châu,1,Tỉnh Thanh Hóa,1,Tips,1,Toản Linh Ký,1,Tong,2,Tống,1,Tong Vu De,1,Tourism,1,Trần A Đăng,1,Trần Bùi,1,Trần Cung Doãn,1,Travel,1,Tri Bien Phap Su,1,Triều Tề,1,Triều Tống,1,Trinh Quán,1,Trời,1,Trời Đế Thích,1,Trời Tha Hóa Tự Tại,1,Trung hữu,1,Trung Sơn,1,Truong Gia,1,Truyen A Dang,1,Tử Cầu,1,Tu Da Hoan,1,Tu Đà Hoàn,1,Tử Đồng,1,Tu kho,1,Tu Thi,1,Tục Sưu Thần Ký,1,Tuệ Quả,1,Tượng Lâm,1,Tỷ khiêu,2,Tỳ Ma Chất Đa,2,Ung Châu,1,Uu bi kho,1,Vân Thê Hàng Châu,1,Văn Thù,1,Viên Trạch,1,Vietcombank,1,Vĩnh Lộc,1,Vĩnh Sơ,1,Virus,3,Vitamin,1,Vô sắc,1,Vô vi,1,Vũ Đế,1,Vua,1,Vua Đế Thích,1,Vua Thuấn,1,Vuong Diem,1,Vuong Luyen,1,Vuong Van Minh,1,Xá Vệ,1,Xuân Thu,1,Yên Đô,1,Zona,1,Zona than kinh,1,
ltr
item
Lướt nét - Hành trang sống ảo: Lục đạo tập - Thanh Biện Luận sư
Lục đạo tập - Thanh Biện Luận sư
https://1.bp.blogspot.com/-FRsEMMV2ugs/V9wnWnPuF6I/AAAAAAAAAJc/pDbxuk9CuQYYM2TeODLDe_y9xVBuE07hQCPcB/s640/sa-mon-ty-kheo-bo-tat-dia-tang-vuong.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-FRsEMMV2ugs/V9wnWnPuF6I/AAAAAAAAAJc/pDbxuk9CuQYYM2TeODLDe_y9xVBuE07hQCPcB/s72-c/sa-mon-ty-kheo-bo-tat-dia-tang-vuong.jpg
Lướt nét - Hành trang sống ảo
http://www.luot.net/2016/11/luc-dao-tap-thanh-bien-luan-su.html
http://www.luot.net/
http://www.luot.net/
http://www.luot.net/2016/11/luc-dao-tap-thanh-bien-luan-su.html
true
1727027484639776592
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy