Lục đạo tập - Đường người (Nhân Đạo)

Đường người 

(Nhân Đạo)


Tiếng Phạn Na-la-ma-nạp có nghĩa là người. Mà người là nhân tức nhẫn vậy. Bởi vì, muốn nói rằng về tình cảm có thể an nhẫn được đối với mọi cảnh thuận nghịch của thế gian. 

Lập thế luận nói rằng: Vì sao gọi là Đường người (Nhân đạo)? Vì có tám nghĩa: Một là thông minh, Hai là vi thắng, Ba là ý vi tế, Bốn là chính giác, Năm là trí tuệ tăng thượng, Sáu là biết phân biệt thực hư, Bảy là Thánh đạo chính khí, Tám là do nghiệp thông tuệ mà sinh ra.

Lại do trung phẩm tăng trưởng tạo tác trước kia mà diệu hạnh thân, ý, đưa tới con đường đó, sinh ở đường đó. Khiến sự sống trong con đường đó được liên tục cho nên gọi là nẻo người (Nhân thú: Tức là người - ND). Lại hay kiêu mạ nên gọi là người. Trong năm nẻo (tức năm loài) thứ kiêu mạn nhiều không gì bằng con người. Lại biết khiến cho tâm ý tịch tĩnh, không gì bằng người.

Song thân người khó có thể có được, chính pháp không dễ gì được nghe. Nay đã được thân người rồi, lại còn được nghe chính pháp. Nếu không nghe chính pháp thì sẽ bị trói buộc vào kiến giải của thế gian, làm sao có thể biết được sự luân hồi của sáu nẻo, ba đời để rồi tu cái nhân Nhân, Thiên tạo ra con đường Niết Bàn.Hơn nữa thời gian thấm thoát như bóng ngựa trăng vụt qua trước khe cửa, không lo tu cho sớm thì còn đợi tới lúc nào? Chỉ qua một hơi thở tức là đã sang đời khác, làm sao mà xác định được là sẽ sinh ở phương nào? Nhân thiện chưa gây ra thì quả ác sẽ rành rành. Một khi mất thân người thì chẳng còn bàn được tới kiếp số. Cho nên kinh Phó Pháp Tạng nói: Thân người không bền, thối rữa mảnh dẻ giống như đám bọt nước họp lại, có thể biến diệt trong chốc lát. Tới kỳ vô thường ai mà còn mãi được. Hơi thở ở miệng không ra thì sẽ thâm tím trương phềnh thối rữa, tóc lông, răng móng bừa bãi trên đất. Cho nên mới biết, thân người chỉ là khổ, chỉ là vô thường. Lại có đủ mọi thứ bất bình đẳng như người ngu, kẻ sáng, người nghèo, kẻ giàu, người sang, kẻ hèn thảy đều do sự khác biệt về nghiệp thiện, nghiệp ác được tạo ra từ kiếp trước. 

Cho nên quả báo khác nhau và nơi ăn chốn ở của mỗi người mỗi khác. Đó là có bốn châu lớn, cùng tám châu vừa và các châu nhỏ, có đường lối ranh giới được phân chia, song đều không tránh khỏi ba mối tai họa, tám đường khổ sở. Bậc trí giả thấy thế lẽ ra phải phát ngán, mong sao được giải thoát. 

Bởi lẽ, xét từ cái thủa ban đầu lúc thế giới này mới thành mặt đất chỉ là một biển nước bị gió kích động mà hòa hợp thành một loại giống như sữa chín. Sau khi lạnh rồi thì ngưng kết lại mà sinh ra. Trên mặt nước biển cũng lại như vậy, trên có vị đất thảy đều có đủ sắc, hương, mỹ vị. Lúc bấy giờ chư Thiên Quang Âm ở Sắc giới hoặc có vị hết phúc mà đến thác sinh ở chốn này, hoặc thích xem đất mới mà xuống chốn này. Các vị đó có tính tình phần nhiều bộp chộp, bèn lấy ngón tay quệt nếm thử vị đất ở đây, cứ như vậy ba lần (bảy lượt) liền tìm được vị ngon ngọt, thế rồi ăn mãi mà dần dần trở nên to béo, để mất đi tính chất quang minh thần túc diệu sắc của Trời, trở nên cực kỳ tối tăm u mê. 

Sau đó, có trận hắc phong thổi vào nước biển đó làm nổi lên đôi vầng nhật nguyệt. Đất ở cạnh núi Tu Di, rồi đưa mặt trời vào quỹ đạo, quay quanh núi Tu Di, chiếu cho bốn bên thiên hạ. Bấy giờ loài người thấy mặt trời mọc ra thì mừng thấy lặn đi thì sợ. Từ đó về sau, ban ngày, ban đêm, ngày hối, ngày sóc, xuân thu đắp đổi, năm tháng xoay vần, năm tháng cũ hết lại sang thời mới. Lúc kiếp mới thành chư Thiên xuống dưới (hạ giới) làm người, đều là hóa sinh, thân quang tụ lại, thần túc phi hành, không có sự phân chia nam nữ tôn ti, mọi chúng cùng sinh ở đời, cho nên gọi là chúng sinh. Kẻ ăn nhiều vị đất thì nhan sắc thô xấu tiều tụy, người ăn ít thì sáng sủa mượt mà cho nên mới sinh ra sự hơn kém. Do nhân duyên hơn kém, bèn sinh ra vấn đề phải trái. Vị đất dần cạn, khiến tất cả đều ảo não. Thế rồi lại sinh ra vỏ đất (địa bì - ND) dáng như tấm bánh mỏng. Vỏ đất lại bị hủy diệt, nên lại sinh ra màu đất tự nhiên (tự nhiên địa phì). Màu đất chẳng sinh thì lại sinh ra hai cành nho vị cũng ngon ngọt. Càng ăn uống nhiều thì càng sinh ra đú đởn. Nho chẳng sinh nữa thì lại sinh ra gạo tẻ, không trồng mà mọc, không có cám bã. Sớm tối gặt hái, gặt hái đến đâu lúa lại sinh ra đến đấy, rồi tối sớm tối khác lúa gạo lại chín. Dẫu cứ lấy mãi cũng không thay đổi. Lấy đó mà ăn, trường thọ mà trụ.

Lúc bấy giờ, các loài hữu tình do dùng món ăn đoàn thực, cặn bã đọng lại trong người, vì muốn loại bỏ đi, nên thành ra hai đường và cuối cùng sinh ra nam căn, nữ căn. Thế rồi sinh ra nhiễm trược, cho nên mới thân cận nhau, nhân đó mới gây ra những điều phi pháp. Các chúng sinh nhìn thấy chuyện này bèn đua nhau ruồng bỏ như quét dọn đất đá không thèm ở chung với họ, đuổi họ ra khỏi đám đông. Xưa coi phân như đất nên liệng bỏ, thì cũng giống như ngày nay khi con cái lấy chồng, lấy vàng bạc vừng đậu mà đua nhau ném. Vì bị người thời đó xua đuổi, những kẻ thích làm điều ác, bèn cùng nhau tụ tập lại, xây dựng nhà cửa, che đậy bản thân mà làm điều phi pháp. Đó là những người đầu tiên xây dựng gia trạch, rồi có gia đình.

Thời bấy giờ, hoặc sớm hoặc tối cứ đói lúc nào thì đi gặt lúa lúc đó, dùng đủ một ngày không thể dư thừa. Có một chúng sinh do tính lười nhác nên sáng đi gặt lúa, gặt luôn cả lúa cho bữa chiều. Đến chiều có một bè bạn đến gọi đi gặp lúa, anh ta bèn bảo rằng: "Anh cứ đi gặt đi. Sáng nay tôi đi gặt lúa đã kiếm luôn lương thực cho cả hai bữa rồi". Lúc đó người bạn này nghe nói thế thì thầm khen trong bụng rằng: "Cách này cũng rất tốt. Hôm nay ta đi gặt sẽ kiếm luôn lương thực cho cả hai ngày". Thế rồi họ cứ như thế mà bắt chước học tập nhau, gặt lúa cho hai ngày, ba ngày, bảy ngày, thậm chí nửa tháng, một tháng mà đem về, dần dần gấp bội số trước. Vì lòng tham đó ngày càng mạnh thêm, cho nên cuối cùng đã khiến lúa sinh ra cám bã, cằn cỗi gặt xong một lần không mọc lại nữa, mà có mọc lại thì hạt cũng xấu dần.

Thế là, mọi người lại tranh nhau mà hái lượm. Do tham tâm tích tụ, cám bã, cỏ rả ngày càng nhiều, lúa má không còn sức nữa, hái lượm đi rồi rễ không mọc lại. Nếu có chỗ nào còn sót lại, mọi người nhìn thấy liền bảo nhau: " Chúng mình phải chia ranh giới ra mà gặt lấy". Ai nấy đều chia. Nhân ý nghĩa đó mà điền địa thế gian bắt đầu được cày cấy rồi đặt ra bờ cõi.

Bấy giờ, có một chúng sinh tuy tự mình có ruộng, song lại lén lút ăn trộm lúa của người khác, hai ba lần vẫn không chừa. Cuối cùng bị đẩy ra giữa đám đông để trình bày sự việc. Nhưng y lại ca cẩm nói: "Chỉ vì thiếu lúa mà làm nhục tôi trước đám đông". Do duyên cớ đó nên đại chúng cùng họp lại mà bàn nhau rằng: "Không biết hai người đó ai là người có tội. Chúng ta có ý định chọn một trong chúng sinh trong đại chúng mà nhan sắc đoan chính, hình dung đầy đủ, trí tuệ thông đạt, lập là điền chủ để trừng phạt kẻ có lỗi, nuôi nấng kẻ vô tội. Ruộng nương mà chúng ta cày cấy, ai nấy đề phải theo đúng phép cứ sáu phần thì phải trích ra một phần để cho điền chủ".

Bấy giờ, trong đại chúng bèn chọn ra được một người có đủ đức độ bèn lập làm chúa đất. Chúa đất cứ theo đúng phép tắc mà trừng phạt, dưỡng dục dân chúng. Dân chúng lập ra chúa đất rồi, thì do nhân duyên đó mà thế gian có giống vua Sát Đế Lợi.

Bấy giờ, có một chúng sinh nảy ra ý nghĩ rằng: "Mọi thức gia đình vạn vật ở thế gian đều là gai góc, ung nhọt. Nay nên lìa bỏ vào núi hành đạo, ở nơi yên tĩnh để mà suy ngẫm". Thế là bèn vào núi ngồi nghiền ngẫm dưới gốc cây, ngày ngày ra khỏi núi vào thôn xin ăn, người trong thôn thấy thì kính trọng cúng dàng, mọi người đều cùng khen là thiện. Người đó bèn lìa bỏ sự trói buộc của gia đình vào núi cầu đạo. Vì người đó có khả năng lìa được các điều ác, các pháp bất thiện, giữ đạo ngay thẳng, luyện cho phẩm hạnh được trong sạch, nhân đó được gọi là Bà-la-môn. Do nhân đó mà thế gian có dòng giống Bà-la-môn.

Trong chúng sinh lại còn có hạng người quen làm đủ các nghiệp thiện cư, trục lợi, để tự mưu sinh, nhân thế mà thế gian có dòng giống Tỳ Xá (tức hạng lái buôn).

Trong chúng sinh kia, lại có hạng dốc sức vào đồng ruộng, thạo mọi tạp nghệ để sinh sống, nhân đó mà thế gian có giống Thủ đà la (tức là nông dân vậy).

Do các nhân duyên đó, cho nên có bốn chủng tính và chủng tính Sát Đế Lợi là hơn cả, họ trường thọ và ở với nhau, tuổi thọ vô lượng, lúc tuổi thọ giảm đến mức tám vạn bốn ngàn tuổi thì người cao 16 trượng. Qua 100 năm thì giảm 1 thước (sách ghi là tuổi). Cứ như vậy giảm tới 10 tuổi thì người chỉ cao 1 thước. Lại qua 100 năm tăng thêm một tuổi. Cứ như vậy tăng tới 48.000 tuổi, mỗi lần tăng giảm như vậy là một Tiểu kiếp, cộng là một ngàn sáu trăm tám mươi vạn năm. Tăng giảm 20 lần như vậy gọi là Trung kiếp. Tổng cộng là ba vạn ba ngàn sau trăm vạn năm.

Song, tám kiếp đã qua, nay đang là kiếp thứ chín và là giảm kiếp; con người thọ khoảng 70 tuổi, người cao bảy thước (theo thước nhà Chu). Cứ như vậy trụ đủ 20 Tiểu kiếp thì tới Hoại kiếp. Thoạt đầu là hỏa tai, thứ đến là thủy tai, sau đến phong tai. Hủy hoại như vậy suốt trong 20 Tiểu kiếp, sơn hà, đại địa, các núi Tu Di, Thiết Vi đều bị nát vụn rồi trống không (trống rỗng) suốt 20 Tiểu kiếp, mới lại bước vào Thành kiếp, lại trải qua 20 kiếp mới được thành lập, một vòng như vậy sau khi kết thúc, vòng khác lại bắt đầu, cứ thế mà xoay vần đến vô cùng.

Nguyên chú: Cõi trời Quang Âm Thiên tức là cõi Nhị thiền thiên trong Sắc giới. Người ta từ Phạm thiên mà xuống hạ giới, cho nên tiếng nói của họ là tiếng Phạm chữ viết của họ là chữ Phạm. Sau này người di chuyển theo đất, nên ngôn ngữ mỗi nơi mỗi khác, chỉ có nước Thiên trúc là còn bảo tồn được.


(Trang 83-88)

COMMENTS

Name

A Bàng,1,A Dang,1,A la hán,2,A Luyen,1,A Nan,2,A tu la,6,A tu la đạo,3,Aciclovir,1,Âm Tào,1,An ai ly biet kho,1,An ninh mạng,3,An Thế Cao,1,Android,1,Atula,2,Bá Cầu,1,Bách gia,1,Bách thị,1,Bài đề tựa,1,Bài tựa,1,Bank,1,Bank Office,1,Bát Nhã Ba La Mật,1,Bát Nhã Di Già Bạc,1,Benh kho,1,Bình Đẳng Vương,1,Bình Phiên,1,Bo tat,1,Bồ Tát,1,Ca Tỳ La Vệ,1,Càn thát bà,1,Cao Tăng Truyện,1,Câu Chương,1,Câu Đối,6,Cầu Nại Hà,1,Chap Kim Cuong,1,Chi nhánh ngân hàng,1,Chùa Diễn Khánh,1,Chùa Hành Nhạc,1,Chùa Huệ Lâm,1,Chùa Khánh Thọ,1,Chùa Thạch Bích,1,Chùa Tu Tế,1,Chuyen luan ngu dao kinh,1,Cối Kê,1,Công cụ DDOS,1,Country,1,Da la ni,1,Đại dịch,1,Dam Tuan,1,Đặng Thiên Tôn,1,Dao Loi,1,Dao San,1,Đạo vô vi,1,DDOS Tools,1,Đế Thích,2,De Thich Thien,1,Đế Thích Thiên,2,Di Lac,1,Di Lặc,1,Dia nguc,1,Địa ngục,10,Dia nguc dao,6,Địa ngục đạo,4,Dia Tang Vuong Bo Tat,1,Diêm Vương,3,Điền Quốc,1,Đình Hồ,1,Đỗ Nguyện Nam,1,Do tuần,1,Doi Tong,1,Đức phật Thích Ca,2,Đường A tu la,7,Đường Báo Oán,1,Đường địa ngục,2,Duong Nguoi,1,Đường người,1,Dương Thành,1,Dương Thư Nhất,1,Đường trời,4,Fancy Bears,1,Giang An,1,Giang Lang,1,Google Play,1,Hà Đạm Chí,1,Hà Trung,1,Hack,1,Hacker,1,Hacking,2,Hiển mật thượng tọa,1,Hoa Nghiem,1,Hoa Nghiem Kinh,1,Hoà thượng Tại Tham,1,Hoàng Minh Tập,1,Hoằng Tán Đại Sư,1,Hội Linh Sơn,1,Huong Tinh,1,Huyền Trang,1,Hy Thị,1,Kaspersky Lab,1,Khổ,1,Kiều Thi Ca,1,Kim Cương Bát Nhã,1,Kinh,1,Kinh A Hàm,1,Kinh Hoa Nghiem,1,Kinh Khởi Thế,1,Kinh Kim Cương,1,Kinh Luan Van,1,Kinh Nghiep Bao Sai Biet,1,Kinh Pháp Hoa,2,Kinh Phật,2,Kinh sách,12,Kinh trieu vuong minh can,1,La Hầu La,1,Lạc Dương,1,Lang Nha,1,Lao kho,1,Lễ,1,Liên Trì đại sư,1,Linux,1,Linux.DDoS.93,1,Lời tựa,1,Long Vuong,1,Lục đạo,2,Luc Dao Tap,51,Lục đạo tập,62,Lục Nghiệp Khanh,1,Lướt nét,1,Lý Long Tiên,1,Lý Nguyên,1,Ma đầu bà trứ tra,1,Mã độc,2,Mã độc Android,1,Malware,3,Mạnh Tử,1,Na do tha,1,Nan Da,1,Nẻo quỷ thần,6,Network Security,4,Nghiêm Xuân Quảng,1,Nghiệp Thành,1,Ngo Hung,1,Ngu vuong kinh,1,Người,1,Nhà Lương,1,Nhạc,1,Nhan Dao,1,Nhân Đạo,3,Ni Câu Loại,1,Núi Tu Di,1,Oan tang hoi kho,1,Phá Táo Đạo Hòa Thượng,1,Phap cu du kinh,1,Pháp sư,3,Phat,2,Phật,7,Phat Duy Ve,1,Phật học,8,Phat Ty Ba Thi,1,Phúc An,1,Pokemon GO,1,Quả báo,1,Quan Tu Tai Bo Tat,1,Quảng Châu,1,Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh,1,Quỷ,2,Quỷ đầu trâu,1,Quy Diem,1,Quỷ đói,1,Quy Than Dao,2,Quỷ thần đạo,7,Rogue,1,Sa di,1,Sa mon,1,Sa môn,1,Sa môn Hoằng Tán,1,Sát sinh,1,Sáu trần,1,Security,1,Sinh kho,1,So cau bat dac kho,1,Súc sinh,1,Tam Bảo,1,Tam kho,1,Tap su luat,1,Tay phuong,1,Tây Quốc Chí,1,Tay y,1,Te,1,Telfor,1,Thai me,1,Thái thú,1,Thai Thuy,1,Thần,1,Thanh Bien Luan Su,1,Thanh Hóa,1,Thành Hoa Hàn,1,Thành hoàng,1,Thành nhà Hồ,1,Thành Thiện Kiến,1,Thanh Vuong Xa,1,Thập Ác,1,Thập Thiện,1,Thế giới qua ảnh,1,Thi,1,Thi trung,1,Thich Hoang Thien,1,Thiền Châu,1,Thien Dao,4,Thiên Đạo,6,Thien dia ban khoi kinh,1,Thien Kien Luat,1,Thiền sư Thanh Tuần,1,Thien Vuong De Thich,1,Thiếu Thạch,1,Thông Tải,1,Thư,1,Thủ thuật công nghệ,1,Thuận Đức,1,Thuật ngôn,1,Thuoc,1,Tính Châu,1,Tỉnh Thanh Hóa,1,Tips,1,Toản Linh Ký,1,Tong,2,Tống,1,Tong Vu De,1,Tourism,1,Trần A Đăng,1,Trần Bùi,1,Trần Cung Doãn,1,Travel,1,Tri Bien Phap Su,1,Triều Tề,1,Triều Tống,1,Trinh Quán,1,Trời,1,Trời Đế Thích,1,Trời Tha Hóa Tự Tại,1,Trung hữu,1,Trung Sơn,1,Truong Gia,1,Truyen A Dang,1,Tử Cầu,1,Tu Da Hoan,1,Tu Đà Hoàn,1,Tử Đồng,1,Tu kho,1,Tu Thi,1,Tục Sưu Thần Ký,1,Tuệ Quả,1,Tượng Lâm,1,Tỷ khiêu,2,Tỳ Ma Chất Đa,2,Ung Châu,1,Uu bi kho,1,Vân Thê Hàng Châu,1,Văn Thù,1,Viên Trạch,1,Vietcombank,1,Vĩnh Lộc,1,Vĩnh Sơ,1,Virus,3,Vitamin,1,Vô sắc,1,Vô vi,1,Vũ Đế,1,Vua,1,Vua Đế Thích,1,Vua Thuấn,1,Vuong Diem,1,Vuong Luyen,1,Vuong Van Minh,1,Xá Vệ,1,Xuân Thu,1,Yên Đô,1,Zona,1,Zona than kinh,1,
ltr
item
Lướt nét - Hành trang sống ảo: Lục đạo tập - Đường người (Nhân Đạo)
Lục đạo tập - Đường người (Nhân Đạo)
https://4.bp.blogspot.com/-Mw0uUUfBm7k/V9w_D1Ym4KI/AAAAAAAAAJ8/hbcOjWoRV_M4vrA7Ifye-Y3neXectjfLQCPcB/s1600/0-1.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-Mw0uUUfBm7k/V9w_D1Ym4KI/AAAAAAAAAJ8/hbcOjWoRV_M4vrA7Ifye-Y3neXectjfLQCPcB/s72-c/0-1.jpg
Lướt nét - Hành trang sống ảo
http://www.luot.net/2016/11/luc-dao-tap-uong-nguoi-nhan-dao.html
http://www.luot.net/
http://www.luot.net/
http://www.luot.net/2016/11/luc-dao-tap-uong-nguoi-nhan-dao.html
true
1727027484639776592
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy