Thiên Đạo - Pháp Cú Thí Dụ Kinh

Thiên Đạo - Pháp Cú Thí Dụ Kinh


Kinh Pháp Cú Thí Dụ chép: "Ngày xưa có một vị Thiên Đế Thích, thấy năm đức lìa khỏi thân tự biết rằng mệnh đã hết, sẽ phải sinh xuống thế gian, thụ thai ở trong bụng con lừa của nhà một người thợ gốm (thợ nặn). Ông cũng biết khi phúc hết thì phải chịu rất nhiều điều lo buồn. Ông lại tự nghĩ trong ba cõi này chỉ có đức Phật mới độ được cho người ta thoát khỏi khổ ách mà thôi. 

Nghĩ rồi liền đi ngay đến chỗ đức Phật làm lễ, phục (cúi rạp, dập đầu) xuống đất, dốc lòng tự quy ba ngôi Phật, Pháp, Thánh chúng. Trong lúc chưa kịp cúi đầu thì bỗng nhiên mệnh hết, thần thức bay đến nhập và thai của con lừa mẹ ở nàh người thợ gốm. Lúc đó con lừa mẹ đau đẻ chạy bừa vào chỗ đồ gốm mới nặn chưa nung dẫm nát các thứ đồ gốm đó. Người chủ thấy thế đánh đuổi. Do đó, lừa bị sẩy thai, thần thức của ông Đế Thích lại trở về nhập vào thân cũ. Năm đức trở lại, tăng thêm phúc thọ, lại làm Thiên Đế. Đức Phật từ ở thiền định khen rằng: "Rất hay cho Thiên Đế! Nếu lúc mệnh sắp hết mà quy y Tam Bảo được thì đối với tội báo đã hết, không phải khổ sở nữa. Bấy giờ đức Phật lại nói một bài kệ rằng:

Sở hành vô thường, vị hưng suy pháp
Phù sinh chiếp tử, tịch diệt vi lạc
Thí như đào gia; Duyên điền tác khí
Nhất thiết yếu hoại; Nhân mệnh diệt nhiên

Dịch:

Mọi sự vật hiện tượng vô thường
Đó chính là những pháp hưng suy
Chợt sinh ra lại chợt chết đi,
Tịch diệt mới là vui vĩnh viễn

Cũng ví như là người thợ gốm,
Nặn ra các thứ làm đồ gốm.
Tất cả rồi cũng sẽ bị hoại,
Mệnh con người ta cũng như thế."

Vua Đế Thích nghe xong bài kệ, hiểu được điều cốt yếu của lý vô thường, thấu được lẽ biến đổi của tội phúc, rõ được nguồn gốc của sự hưng suy, sự tôn quý của hạnh tịch diệt, vui vẻ vâng giữ, liền chứng được quả Tu Đà Hoàn"

Năm đức lìa khỏi thân, tức là năm tướng suy hiện ra. Năm tướng suy là:

Quần áo mặc nhơ bẩn
Hoa trên đầu (mũ) héo.
Đổ mồ hôi nách.
Thân thể hôi thối.
Không thích chỗ ngồi của mình.

Trái lại (ngược lại) năm điều trên là năm đức. Phàm hễ nói là: Kinh nói (chép) hay Luật chép thì đều là dẫn lời của đức Thích Ca Như Lai thân nói ra. Còn nói là Luận chép thì đó là dẫn lời của các Bồ tát, La Hán chú thích ở trong các Kinh, Luật.

COMMENTS

Name

A Bàng,1,A Dang,1,A la hán,2,A Luyen,1,A Nan,2,A tu la,6,A tu la đạo,3,Aciclovir,1,Âm Tào,1,An ai ly biet kho,1,An ninh mạng,3,An Thế Cao,1,Android,1,Atula,2,Bá Cầu,1,Bách gia,1,Bách thị,1,Bài đề tựa,1,Bài tựa,1,Bank,1,Bank Office,1,Bát Nhã Ba La Mật,1,Bát Nhã Di Già Bạc,1,Benh kho,1,Bình Đẳng Vương,1,Bình Phiên,1,Bo tat,1,Bồ Tát,1,Ca Tỳ La Vệ,1,Càn thát bà,1,Cao Tăng Truyện,1,Câu Chương,1,Câu Đối,6,Cầu Nại Hà,1,Chap Kim Cuong,1,Chi nhánh ngân hàng,1,Chùa Diễn Khánh,1,Chùa Hành Nhạc,1,Chùa Huệ Lâm,1,Chùa Khánh Thọ,1,Chùa Thạch Bích,1,Chùa Tu Tế,1,Chuyen luan ngu dao kinh,1,Cối Kê,1,Công cụ DDOS,1,Country,1,Da la ni,1,Đại dịch,1,Dam Tuan,1,Đặng Thiên Tôn,1,Dao Loi,1,Dao San,1,Đạo vô vi,1,DDOS Tools,1,Đế Thích,2,De Thich Thien,1,Đế Thích Thiên,2,Di Lac,1,Di Lặc,1,Dia nguc,1,Địa ngục,10,Dia nguc dao,6,Địa ngục đạo,4,Dia Tang Vuong Bo Tat,1,Diêm Vương,3,Điền Quốc,1,Đình Hồ,1,Đỗ Nguyện Nam,1,Do tuần,1,Doi Tong,1,Đức phật Thích Ca,2,Đường A tu la,7,Đường Báo Oán,1,Đường địa ngục,2,Duong Nguoi,1,Đường người,1,Dương Thành,1,Dương Thư Nhất,1,Đường trời,4,Fancy Bears,1,Giang An,1,Giang Lang,1,Google Play,1,Hà Đạm Chí,1,Hà Trung,1,Hack,1,Hacker,1,Hacking,2,Hiển mật thượng tọa,1,Hoa Nghiem,1,Hoa Nghiem Kinh,1,Hoà thượng Tại Tham,1,Hoàng Minh Tập,1,Hoằng Tán Đại Sư,1,Hội Linh Sơn,1,Huong Tinh,1,Huyền Trang,1,Hy Thị,1,Kaspersky Lab,1,Khổ,1,Kiều Thi Ca,1,Kim Cương Bát Nhã,1,Kinh,1,Kinh A Hàm,1,Kinh Hoa Nghiem,1,Kinh Khởi Thế,1,Kinh Kim Cương,1,Kinh Luan Van,1,Kinh Nghiep Bao Sai Biet,1,Kinh Pháp Hoa,2,Kinh Phật,2,Kinh sách,12,Kinh trieu vuong minh can,1,La Hầu La,1,Lạc Dương,1,Lang Nha,1,Lao kho,1,Lễ,1,Liên Trì đại sư,1,Linux,1,Linux.DDoS.93,1,Lời tựa,1,Long Vuong,1,Lục đạo,2,Luc Dao Tap,51,Lục đạo tập,62,Lục Nghiệp Khanh,1,Lướt nét,1,Lý Long Tiên,1,Lý Nguyên,1,Ma đầu bà trứ tra,1,Mã độc,2,Mã độc Android,1,Malware,3,Mạnh Tử,1,Na do tha,1,Nan Da,1,Nẻo quỷ thần,6,Network Security,4,Nghiêm Xuân Quảng,1,Nghiệp Thành,1,Ngo Hung,1,Ngu vuong kinh,1,Người,1,Nhà Lương,1,Nhạc,1,Nhan Dao,1,Nhân Đạo,3,Ni Câu Loại,1,Núi Tu Di,1,Oan tang hoi kho,1,Phá Táo Đạo Hòa Thượng,1,Phap cu du kinh,1,Pháp sư,3,Phat,2,Phật,7,Phat Duy Ve,1,Phật học,8,Phat Ty Ba Thi,1,Phúc An,1,Pokemon GO,1,Quả báo,1,Quan Tu Tai Bo Tat,1,Quảng Châu,1,Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh,1,Quỷ,2,Quỷ đầu trâu,1,Quy Diem,1,Quỷ đói,1,Quy Than Dao,2,Quỷ thần đạo,7,Rogue,1,Sa di,1,Sa mon,1,Sa môn,1,Sa môn Hoằng Tán,1,Sát sinh,1,Sáu trần,1,Security,1,Sinh kho,1,So cau bat dac kho,1,Súc sinh,1,Tam Bảo,1,Tam kho,1,Tap su luat,1,Tay phuong,1,Tây Quốc Chí,1,Tay y,1,Te,1,Telfor,1,Thai me,1,Thái thú,1,Thai Thuy,1,Thần,1,Thanh Bien Luan Su,1,Thanh Hóa,1,Thành Hoa Hàn,1,Thành hoàng,1,Thành nhà Hồ,1,Thành Thiện Kiến,1,Thanh Vuong Xa,1,Thập Ác,1,Thập Thiện,1,Thế giới qua ảnh,1,Thi,1,Thi trung,1,Thich Hoang Thien,1,Thiền Châu,1,Thien Dao,4,Thiên Đạo,6,Thien dia ban khoi kinh,1,Thien Kien Luat,1,Thiền sư Thanh Tuần,1,Thien Vuong De Thich,1,Thiếu Thạch,1,Thông Tải,1,Thư,1,Thủ thuật công nghệ,1,Thuận Đức,1,Thuật ngôn,1,Thuoc,1,Tính Châu,1,Tỉnh Thanh Hóa,1,Tips,1,Toản Linh Ký,1,Tong,2,Tống,1,Tong Vu De,1,Tourism,1,Trần A Đăng,1,Trần Bùi,1,Trần Cung Doãn,1,Travel,1,Tri Bien Phap Su,1,Triều Tề,1,Triều Tống,1,Trinh Quán,1,Trời,1,Trời Đế Thích,1,Trời Tha Hóa Tự Tại,1,Trung hữu,1,Trung Sơn,1,Truong Gia,1,Truyen A Dang,1,Tử Cầu,1,Tu Da Hoan,1,Tu Đà Hoàn,1,Tử Đồng,1,Tu kho,1,Tu Thi,1,Tục Sưu Thần Ký,1,Tuệ Quả,1,Tượng Lâm,1,Tỷ khiêu,2,Tỳ Ma Chất Đa,2,Ung Châu,1,Uu bi kho,1,Vân Thê Hàng Châu,1,Văn Thù,1,Viên Trạch,1,Vietcombank,1,Vĩnh Lộc,1,Vĩnh Sơ,1,Virus,3,Vitamin,1,Vô sắc,1,Vô vi,1,Vũ Đế,1,Vua,1,Vua Đế Thích,1,Vua Thuấn,1,Vuong Diem,1,Vuong Luyen,1,Vuong Van Minh,1,Xá Vệ,1,Xuân Thu,1,Yên Đô,1,Zona,1,Zona than kinh,1,
ltr
item
Lướt nét - Hành trang sống ảo: Thiên Đạo - Pháp Cú Thí Dụ Kinh
Thiên Đạo - Pháp Cú Thí Dụ Kinh
https://3.bp.blogspot.com/-3_pcpcQai_g/WCE1DyO5EPI/AAAAAAAAAR4/7N4s8JKOYNsd19eJd8ZwRQ9X6y13azlsgCPcB/s640/luc-dao-tap.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-3_pcpcQai_g/WCE1DyO5EPI/AAAAAAAAAR4/7N4s8JKOYNsd19eJd8ZwRQ9X6y13azlsgCPcB/s72-c/luc-dao-tap.jpg
Lướt nét - Hành trang sống ảo
http://www.luot.net/2016/11/thien-dao-phap-cu-thi-du-kinh.html
http://www.luot.net/
http://www.luot.net/
http://www.luot.net/2016/11/thien-dao-phap-cu-thi-du-kinh.html
true
1727027484639776592
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy