Thiên đạo - Tửu Tuyền Quận: Thái thú Trần Bùi

Tửu Tuyền Quận: Thái thú Trần Bùi


Ở quận Tửu Tuyền, tất cả các thái thú đến quận này đều chẳng được bao lâu đã mất. Sau đó Trần Bùi ở Bột Hải được cử đến làm Thái thú quận này. Buồn lo buồn không vui, đến nhờ thầy bói đoán hộ xem lành hay dữ. Thầy bói nói: "Xa các Hầu, tha Bá Cầu". Nếu giải được câu đó thì không phải lo gì.

Nhưng Bùi vẫn không giải được câu đó. Thầy bói bảo: "Cứ đi đi! Tự khắc sẽ giải được!".

Bùi đến chỗ làm quan thấy có viên thị giám là Vương Hầu Bình, Sử Hầu, Đổng Hầu... Thế là trong lòng Bùi liền tỉnh ngộ và nghĩ: "Đây chính là bọn các Hầu đã nói trong quẻ bói!" bèn xa lánh bọn này. Sau đó nằm suy nghĩ về ý nghĩa câu: "Tha Bá Cầu!", không hiểu là nói gì. Tới quá nửa đêm thấy có một vật đến trèo lên chăn của Bùi. Bùi tỉnh dậy, lấy chăn chụp bắt vật đó. Vật này nhảy nhót vùng vẫy, kêu choe chóe, người ngoài nghe tiếng, cầm đèn đuốc vào định giết. Con yêu tinh bèn nói: "Tôi thực không có ác ý, chỉ định thử Ngài phủ quân (chỉ quan Thái thú - ND) mà thôi. Xin ngài tha cho một lần này, tôi sẽ xin đền đáp ơn sâu của phủ quân."

Bùi hỏi: "Vậy ngươi là gì mà dám xâm phạm đến Thái thú?"

Yêu tinh đáp: "Tôi vốn là con cáo trăm tuổi. Tôi tên chữ là Bá Cầu. Nếu phủ quân bị tai nạn nguy cấp cứ gọi tên tôi là tự nhiên sẽ tai qua nạn khỏi."

Bùi liền mừng và nói: "Thầy bói bảo tha Bá Cầu, thì ra là vậy đây!". Bèn lập tức tha ra. Chăn vừa hé mở, bỗng có tia sáng đỏ lòe như ánh chớp vút qua cửa mà ra. Đêm hôm sau có tiếng gõ cửa. 

Bùi hỏi: "Ai?"

Đáp: "Bá Cầu"

Hỏi: "Có việc gì?". 

Đáp: "Trong vùng này có tên giặc là Phát Nô". 

Bùi tra hỏi Phát thì quả là đúng. Có việc gì cũng báo trước cho Bùi. Bởi vậy trong quận này không mảy may còn có chuyện gian phi nào. Mọi người đều bảo là Thánh quân xuất hiện.

Sau đó chừng hơn một tháng viên chủ bạ là Lý Ân thông dâm với ả thị tỳ của Bùi, nhưng rồi rất sợ hãi, chỉ sợ Bá Cầu đi mách với Bùi bèn cùng bọn các Hầu mưu giết Bùi, cứ nghĩ rằng bên cạnh Bùi chẳng có ai, nên sai bọn các Hầu cầm gậy gộc xông thẳng vào định giết chết Bùi. Bùi thất kinh vội kêu: "Bá Cầu mau đến cứu ta". Tức thì có một tấm lụa buông xuống, rồi kêu vang thành tiếng, bọn các Hầu đều sợ mất vía phủ phục dưới đất. Thế là cứ bắt trói từng tên một. Tra hỏi dụng ý của chúng thì bọn chúng đều phải thú thực. Sau đó hơn một tháng, một hôm Bá Cầu đến từ biệt Bùi và nói: "Nay được làm thần rồi. Sẽ được lên Trời. Không còn được gặp gỡ qua lại với phủ quân nữa".

Nguyên chú: Truyện này trích từ sách "Sưu thần dị ký"

COMMENTS

Name

A Bàng,1,A Dang,1,A la hán,2,A Luyen,1,A Nan,2,A tu la,6,A tu la đạo,3,Aciclovir,1,Âm Tào,1,An ai ly biet kho,1,An ninh mạng,3,An Thế Cao,1,Android,1,Atula,2,Bá Cầu,1,Bách gia,1,Bách thị,1,Bài đề tựa,1,Bài tựa,1,Bank,1,Bank Office,1,Bát Nhã Ba La Mật,1,Bát Nhã Di Già Bạc,1,Benh kho,1,Bình Đẳng Vương,1,Bình Phiên,1,Bo tat,1,Bồ Tát,1,Ca Tỳ La Vệ,1,Càn thát bà,1,Cao Tăng Truyện,1,Câu Chương,1,Câu Đối,6,Cầu Nại Hà,1,Chap Kim Cuong,1,Chi nhánh ngân hàng,1,Chùa Diễn Khánh,1,Chùa Hành Nhạc,1,Chùa Huệ Lâm,1,Chùa Khánh Thọ,1,Chùa Thạch Bích,1,Chùa Tu Tế,1,Chuyen luan ngu dao kinh,1,Cối Kê,1,Công cụ DDOS,1,Country,1,Da la ni,1,Đại dịch,1,Dam Tuan,1,Đặng Thiên Tôn,1,Dao Loi,1,Dao San,1,Đạo vô vi,1,DDOS Tools,1,Đế Thích,2,De Thich Thien,1,Đế Thích Thiên,2,Di Lac,1,Di Lặc,1,Dia nguc,1,Địa ngục,10,Dia nguc dao,6,Địa ngục đạo,4,Dia Tang Vuong Bo Tat,1,Diêm Vương,3,Điền Quốc,1,Đình Hồ,1,Đỗ Nguyện Nam,1,Do tuần,1,Doi Tong,1,Đức phật Thích Ca,2,Đường A tu la,7,Đường Báo Oán,1,Đường địa ngục,2,Duong Nguoi,1,Đường người,1,Dương Thành,1,Dương Thư Nhất,1,Đường trời,4,Fancy Bears,1,Giang An,1,Giang Lang,1,Google Play,1,Hà Đạm Chí,1,Hà Trung,1,Hack,1,Hacker,1,Hacking,2,Hiển mật thượng tọa,1,Hoa Nghiem,1,Hoa Nghiem Kinh,1,Hoà thượng Tại Tham,1,Hoàng Minh Tập,1,Hoằng Tán Đại Sư,1,Hội Linh Sơn,1,Huong Tinh,1,Huyền Trang,1,Hy Thị,1,Kaspersky Lab,1,Khổ,1,Kiều Thi Ca,1,Kim Cương Bát Nhã,1,Kinh,1,Kinh A Hàm,1,Kinh Hoa Nghiem,1,Kinh Khởi Thế,1,Kinh Kim Cương,1,Kinh Luan Van,1,Kinh Nghiep Bao Sai Biet,1,Kinh Pháp Hoa,2,Kinh Phật,2,Kinh sách,12,Kinh trieu vuong minh can,1,La Hầu La,1,Lạc Dương,1,Lang Nha,1,Lao kho,1,Lễ,1,Liên Trì đại sư,1,Linux,1,Linux.DDoS.93,1,Lời tựa,1,Long Vuong,1,Lục đạo,2,Luc Dao Tap,51,Lục đạo tập,62,Lục Nghiệp Khanh,1,Lướt nét,1,Lý Long Tiên,1,Lý Nguyên,1,Ma đầu bà trứ tra,1,Mã độc,2,Mã độc Android,1,Malware,3,Mạnh Tử,1,Na do tha,1,Nan Da,1,Nẻo quỷ thần,6,Network Security,4,Nghiêm Xuân Quảng,1,Nghiệp Thành,1,Ngo Hung,1,Ngu vuong kinh,1,Người,1,Nhà Lương,1,Nhạc,1,Nhan Dao,1,Nhân Đạo,3,Ni Câu Loại,1,Núi Tu Di,1,Oan tang hoi kho,1,Phá Táo Đạo Hòa Thượng,1,Phap cu du kinh,1,Pháp sư,3,Phat,2,Phật,7,Phat Duy Ve,1,Phật học,8,Phat Ty Ba Thi,1,Phúc An,1,Pokemon GO,1,Quả báo,1,Quan Tu Tai Bo Tat,1,Quảng Châu,1,Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh,1,Quỷ,2,Quỷ đầu trâu,1,Quy Diem,1,Quỷ đói,1,Quy Than Dao,2,Quỷ thần đạo,7,Rogue,1,Sa di,1,Sa mon,1,Sa môn,1,Sa môn Hoằng Tán,1,Sát sinh,1,Sáu trần,1,Security,1,Sinh kho,1,So cau bat dac kho,1,Súc sinh,1,Tam Bảo,1,Tam kho,1,Tap su luat,1,Tay phuong,1,Tây Quốc Chí,1,Tay y,1,Te,1,Telfor,1,Thai me,1,Thái thú,1,Thai Thuy,1,Thần,1,Thanh Bien Luan Su,1,Thanh Hóa,1,Thành Hoa Hàn,1,Thành hoàng,1,Thành nhà Hồ,1,Thành Thiện Kiến,1,Thanh Vuong Xa,1,Thập Ác,1,Thập Thiện,1,Thế giới qua ảnh,1,Thi,1,Thi trung,1,Thich Hoang Thien,1,Thiền Châu,1,Thien Dao,4,Thiên Đạo,6,Thien dia ban khoi kinh,1,Thien Kien Luat,1,Thiền sư Thanh Tuần,1,Thien Vuong De Thich,1,Thiếu Thạch,1,Thông Tải,1,Thư,1,Thủ thuật công nghệ,1,Thuận Đức,1,Thuật ngôn,1,Thuoc,1,Tính Châu,1,Tỉnh Thanh Hóa,1,Tips,1,Toản Linh Ký,1,Tong,2,Tống,1,Tong Vu De,1,Tourism,1,Trần A Đăng,1,Trần Bùi,1,Trần Cung Doãn,1,Travel,1,Tri Bien Phap Su,1,Triều Tề,1,Triều Tống,1,Trinh Quán,1,Trời,1,Trời Đế Thích,1,Trời Tha Hóa Tự Tại,1,Trung hữu,1,Trung Sơn,1,Truong Gia,1,Truyen A Dang,1,Tử Cầu,1,Tu Da Hoan,1,Tu Đà Hoàn,1,Tử Đồng,1,Tu kho,1,Tu Thi,1,Tục Sưu Thần Ký,1,Tuệ Quả,1,Tượng Lâm,1,Tỷ khiêu,2,Tỳ Ma Chất Đa,2,Ung Châu,1,Uu bi kho,1,Vân Thê Hàng Châu,1,Văn Thù,1,Viên Trạch,1,Vietcombank,1,Vĩnh Lộc,1,Vĩnh Sơ,1,Virus,3,Vitamin,1,Vô sắc,1,Vô vi,1,Vũ Đế,1,Vua,1,Vua Đế Thích,1,Vua Thuấn,1,Vuong Diem,1,Vuong Luyen,1,Vuong Van Minh,1,Xá Vệ,1,Xuân Thu,1,Yên Đô,1,Zona,1,Zona than kinh,1,
ltr
item
Lướt nét - Hành trang sống ảo: Thiên đạo - Tửu Tuyền Quận: Thái thú Trần Bùi
Thiên đạo - Tửu Tuyền Quận: Thái thú Trần Bùi
https://1.bp.blogspot.com/-bNDwpR2C59c/V9mpCmZsDQI/AAAAAAAAAHY/J27m1fGI1MEWQjS067PT0cFMDHhWeuZigCPcB/s640/luc-dao-tap-dia-nguc-dao.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-bNDwpR2C59c/V9mpCmZsDQI/AAAAAAAAAHY/J27m1fGI1MEWQjS067PT0cFMDHhWeuZigCPcB/s72-c/luc-dao-tap-dia-nguc-dao.jpg
Lướt nét - Hành trang sống ảo
http://www.luot.net/2016/11/thien-dao-tuu-tuyen-quan-thai-thu-tran.html
http://www.luot.net/
http://www.luot.net/
http://www.luot.net/2016/11/thien-dao-tuu-tuyen-quan-thai-thu-tran.html
true
1727027484639776592
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS CONTENT IS PREMIUM Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy